WEDSTRIJDREGELS : INSTAGRAM

Artikel 1: Het bedrijf Clean Service nv (hierna “de Organisator”), waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in de Termondestraat 164, 1083 Brussel, België, organiseert een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna “de Wedstrijd”) die vindt uitsluitend plaats via de volgende Instagram-pagina's: https://www.instagram.com/cleanservicesa.eu/

Artikel 2: De Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon met een geldig Instagram-account en die dit reglement heeft aanvaard (hierna “De Deelnemers”). Personen die een directe juridische band hebben met de Organisator of zijn partners, en in het algemeen alle personen die hebben deelgenomen aan de uitvoering van de Wedstrijd, evenals hun directe familie, zijn uitgesloten. Het spel is onderworpen aan de bepalingen van de Belgische wetgeving die van toepassing is op spellen en competities.

Artikel 3: Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben gekregen van hun ouder(s) of wettelijke voogd om deze Voorwaarden te accepteren en aan de Wedstrijd deel te nemen. Door toestemming te geven aan het minderjarige kind om zich te registreren en deel te nemen aan de Competitie, gaan ouders of wettelijke voogden ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden met betrekking tot de deelname van het kind aan de Competitie.

Artikel 4: De Wedstrijd loopt vanaf de datum van aankondiging op de Instagram-pagina van de Organisator en tot de uiterste deelnamedatum die in de aankondiging wordt vermeld.

Artikel 5: Om deel te nemen aan de Competitie moet elke Deelnemer de instructies volgen in de Competitieaankondiging die op de Instagram-pagina van de Organisator is geplaatst.

Artikel 6: De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, kosten, directe of indirecte schade(n) van welke aard dan ook die zouden kunnen voortvloeien uit de deelname aan de Wedstrijd en de toekenning van prijzen. Deelnemers zijn zich ervan bewust en aanvaarden dat de Organisator niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor netwerkstoringen, verliezen, vertragingen of technische storingen veroorzaakt door internet of technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van gegevens. Indien de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk moet worden uitgesteld, geannuleerd of onderbroken om redenen buiten de wil van de Organisator, aanvaardt deze laatste geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Elke beslissing van de Organisator of zijn vertegenwoordigers met betrekking tot deze Wedstrijd is definitief en zonder beroep.

Artikel 7: De winnaar(s) worden geselecteerd volgens de voorwaarden die zijn vermeld in de aankondiging van de Wedstrijd op het Instagram-account van de Organisator.

Artikel 8: Iedere Deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Competitie. Extra inzendingen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9: De winnaar(s) moeten toestemming geven voor elke verificatie van hun identiteit en adres. Elke valse identificatie resulteert automatisch in de eliminatie van deelname. Niet-naleving van dit reglement, evenals elke vorm van fraude of poging tot bedrog, wat deze ook mag zijn, zal resulteren in de regelrechte uitsluiting van de betrokken Deelnemers.

Artikel 10: De winnaar(s) ontvangen de prijs die vermeld staat in de aankondiging van de Wedstrijd op de Facebook-pagina van de Organisator. In ieder geval kan van de Organisator niet worden verlangd dat hij meer prijzen uitreikt of een andere prijs toekent dan overeenkomstig de op zijn Instagram-account aangekondigde prijzen. De winnaar(s) worden op de hoogte gebracht via een Instagram-bericht van de Organisator, waarin de aard van de gewonnen prijs en de voorwaarden om hiervan te profiteren worden bevestigd.

Artikel 11: De prijzen worden in geen geval omgezet in geld of ingewisseld voor andere items.

Artikel 12: De Competitie wordt niet georganiseerd of gesponsord door Instagram, die op geen enkele wijze verbonden is met deze Competitie. Facebook kan dan ook op geen enkele wijze direct of indirect aansprakelijk worden gesteld. De door Deelnemers aan de Competitie verstrekte gegevens worden uitsluitend aan de Organisator verstrekt, en niet aan Instagram.

Artikel 13: De verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en is onderworpen aan een aangifte bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be). Deze gegevens worden verzameld en bewaard door Clean Service nv. Deelnemers hebben het recht om de gegevens die op hen betrekking hebben in te zien en te corrigeren door contact op te nemen met het bedrijf Clean Service nv. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor het beheer van het dossier van sommige deelnemers.

Artikel 14: De contactgegevens en contactpersonen van de Organisator zijn als volgt: Clean Service sa Rue de Termonde 164, 1083 Brussel België Bedrijfsnummer: 0454.305.735 Telefoon: 02 463 23 23 E-mail: info@cleanservicesa.eu

Artikel 15: Het reglement is online beschikbaar en kan op eenvoudig schriftelijk verzoek worden verzonden naar de organisator, Termondestraat 164, 1083 Brussel België.

Artikel 16: Elke deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

Artikel 17: De Wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil betreffende de toepassing of interpretatie ervan zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Pdf: Competitiereglement - Instagram