ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

Website
Clean Service SA (.eu)

(hierna het “ Platform ”) is een initiatief van:

Bijgewerkt op 23-09-2019

Clean Service SA
Rue de Termonde 164-166, 1083 Ganshoren Ondernemingsnummer (BCE/BTW): BE 0454.305.735 E-mail: info@cleanservicesa.eu
Telefoon: +32(0)2 463 23 23

(hierna “ Clean Service SA ” of de “ Verkoper ”)

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Reikwijdte
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “ Algemene Voorwaarden ”) zijn van toepassing op elk bezoek of

gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna “ Gebruiker ”).
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker deze te hebben gelezen

CGU en aanvaardt uitdrukkelijk de daarin genoemde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Deze vrijstellingen kunnen bestaan ​​uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen impact op de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

2. Platform
heeft. Toegang en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Wij kunnen echter geen absolute garantie bieden op de werking en onze handelingen moeten dan ook worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen die op het Platform aanwezig zijn.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te onderbreken.

B. Inhoud

Clean Service SA bepaalt in grote mate de inhoud van het Platform en besteedt grote zorg aan de daarop aanwezige informatie. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo compleet, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie daarop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder dat hiervoor aansprakelijkheid ontstaat.

Clean Service SA kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, exact, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kan Clean Service SA niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Indien bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, vragen wij u ons hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform vindt altijd plaats op risico van de Gebruiker. Clean Service SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en exclusief de verantwoordelijkheid van deze gebruiker zijn.

versus Diensten gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de Gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan handelingsbekwame personen die het registratieformulier dat online op het Platform beschikbaar is, evenals deze Algemene Voorwaarden, hebben ingevuld en gevalideerd.

Bij registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie te verstrekken over zijn persoon en burgerlijke staat. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die hem betreffen verifiëren om de juistheid ervan te behouden.

De Gebruiker moet daarom een ​​geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem een ​​bevestiging van zijn registratie voor zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om u voor de Diensten te registreren.

Elke communicatie door het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt er zich dan ook toe om de berichten regelmatig te raadplegen

op dit e-mailadres ontvangen en, indien van toepassing, binnen een redelijke termijn te reageren.

Er is slechts één registratie per natuurlijke persoon toegestaan.
De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij toegang krijgt tot een ruimte waartoe hij toegang krijgt.

gereserveerd (hierna “ Persoonlijke Ruimte ”), naast het invoeren van uw wachtwoord.

De identificatie is permanent, maar het wachtwoord kan door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn Persoonlijke Ruimte. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich er daarom toe dit niet aan derden mee te delen.

Clean Service SA behoudt zich in elk geval het recht voor om een ​​registratieaanvraag voor de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de Algemene Voorwaarden.

2) Afmelden

De regelmatig geregistreerde Gebruiker kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform wordt zo snel mogelijk van kracht nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Clean Service SA en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe sites.

Clean Service SA oefent geen enkele controle uit over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade.

4. Intellectueel eigendom

De structuur van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s, databases, computerapplicaties, etc. waaruit het bestaat of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, geregistreerde handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk op het Platform aangemerkt als royaltyvrij.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan ​​de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen of aan het publiek bekend te maken.

Het is de Gebruiker verboden gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden wijzigen of waarschijnlijk zouden wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt tijdens zijn bezoek of gebruik van het Platform worden door Clean Service SA uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Clean Service SA verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat zij er altijd naar streeft om hierover duidelijk en transparant te communiceren.

Clean Service SA verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening van 27 april 2016 tot bescherming van van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy Charter dat beschikbaar is op het Platform.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van betwisting en bij gebreke van een minnelijk akkoord, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Clean Service SA haar maatschappelijke zetel heeft.

7. Algemene bepalingen

Clean Service SA behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid op te lopen.

In geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker behoudt Clean Service SA zich het recht voor om passende sanctie- en herstelmaatregelen te nemen. Clean Service SA behoudt zich het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of onze diensten te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Clean Service SA niet inroepen en geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van onze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben wij het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.

II. VERKOOPVOORWAARDEN

1. Reikwijdte

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “ CGV ”) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna “ Klant ”).

De Algemene Voorwaarden geven uitdrukking aan het geheel van de verplichtingen van partijen. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, anders wordt zijn bestelling niet gevalideerd.

Uitzonderlijk kunnen uitzonderingen worden gemaakt op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat deze vrijstellingen het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst. Deze uitzonderingen kunnen bestaan ​​uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen impact op de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Clean Service SA behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online worden geplaatst voor elke aankoop na deze datum.

2. Online winkel

Via het Platform biedt de Verkoper de Klant een online winkel aan waar de verkochte producten of diensten worden gepresenteerd, zonder dat de foto's een contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Mochten er echter fouten of onvolledigheden in de presentatie voorkomen, dan kan Verkoper daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. Prijzen en belastingen worden gespecificeerd in de online winkel.

3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door deze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden aangegeven vóór de definitieve validatie van het bestelformulier.

4. Bestel online

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Voorwaarden aanvaarden door op de aangegeven locatie te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

5. Orderbevestiging en betaling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

heeft. Betaling

De Klant betaalt op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingsmethode. Deze validatie dient als handtekening.

De Klant garandeert aan de Verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om deze betalingsmethode te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de verschuldigde bedragen in het kader van de bestelling.

De Verkoper heeft een procedure ingevoerd voor het verifiëren van bestellingen en betaalmiddelen die bedoeld is om redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van autorisatie voor betaling per creditcard door erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.

B. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop, vergezeld van de betaling, stuurt de Verkoper deze naar de Klant, evenals een factuur, tenzij deze bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan verzoeken dat de factuur naar een ander adres dan het afleveradres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek hiertoe te sturen naar de klantenservice (zie contactgegevens hieronder).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om deze te vervangen of de bestelling voor dit product te annuleren en eventueel de bijbehorende prijs terug te betalen, waarbij het restant van de bestelling vast blijft. en definitief.

6. Bewijs

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen met behulp van geautomatiseerde gegevens die onder redelijke veiligheidsomstandigheden in de computersystemen van de Verkoper worden bewaard. Aankooporders en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die vooral als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering

Levering vindt pas plaats na bevestiging van betaling door de bankorganisatie van Verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft opgegeven op het onlineformulier dat als bestelformulier dient. Extra kosten voortvloeiend uit onvolledige of onjuiste informatie door de Klant worden aan de Klant in rekening gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling onderworpen zijn aan meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant.

Levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

Artikelen op voorraad: 1-3 werkdagen Op bestelling gemaakte artikelen: 3-10 werkdagen

Levertijden zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijn dertig dagen vanaf de bestelling overschrijdt, kan het verkoopcontract echter worden ontbonden en kan de Klant worden terugbetaald.

heeft. Verificatie van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de verleende dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger op het moment van levering de nodige reserveringen maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder enig voorbehoud heeft ontvangen.

Elke reservering die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen is gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

B. Leveringsfout

In geval van een leveringsfout of het niet voldoen van de producten aan de aanwijzingen op het bestelformulier, brengt de Klant de Verkoper hiervan binnen drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte.

Elke klacht die niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

versus Retouren en ruilen

Het product dat moet worden geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd, volgens de volgende voorwaarden:

Product(en) binnen 5 werkdagen geretourneerd naar het volgende adres:
Rue de Termonde 164-166, 1083 Ganshoren - Clean Service SA
Retourvoorwaarden geaccepteerd: fout in de bestelling, defect product, het product is niet geschikt.

Elke klacht en elke retourzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de termijnen is uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk product dat moet worden geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden geretourneerd. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Klant.

8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de wet die van kracht is op het moment van sluiting ervan.

heeft. Garantie van conformiteit

Als de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie uit te oefenen. Als het gekochte product een tweedehands goed is, bedraagt ​​de garantietermijn echter één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking ervan aan de Verkoper worden gemeld.

9. Herroepingsrecht

Als de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van het dienstencontract.

Nadat de Klant zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld, heeft de Klant vervolgens 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of terug te sturen.

Elke herroeping die niet wordt uitgevoerd volgens de regels en termijnen die in dit artikel zijn vastgelegd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De Klant kan zonder boete om terugbetaling van het geretourneerde product verzoeken, met uitzondering van de retourkosten die voor zijn rekening blijven.

Het retourneren of ruilen van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als geheel, intact en in hun originele staat, in het bijzonder met volledige verpakking, intact en in verkoopbare staat.

De Verkoper moet de Klant alle betaalde bedragen, inclusief verzendkosten, terugbetalen.

levering, binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of verzending van het bewijs van verzending van deze goederen.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, stemt de Klant er hierbij mee in om voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo snel mogelijk te kunnen leveren.

Sjabloon voor herroepingsformulier

Ter attentie van :
Clean Service SA
Rue de Termonde 164-166, 1083 Ganshoren
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE 0454.305.735
E-mail: info@cleanservicesa.eu
Telefoon: +32(0)2 463 23 23

Ik/Wij (*) breng/brengen u hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van de goederen (*)/voor het verlenen van de dienst (*) hieronder: ________________________________
________________________________
________________________________
Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________
Naam consument(en): __________
Adres van de consument(en): __________
Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):
____________________
Datum : __________
*Verwijder het overbodige

10. Gegevensbescherming

De Verkoper bewaart in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsomstandigheden het bewijs van de transactie, inclusief het bestelformulier en de factuur.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van diens persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacy Charter dat beschikbaar is op het Platform.

11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren als gevolg van een onvoorziene omstandigheid waarover hij geen controle heeft, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht is Verkoper bevoegd de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper brengt de Klant onmiddellijk op de hoogte.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen ononderbroken duurt, heeft elke partij bij het contract het recht om het contract eenzijdig te beëindigen, per aangetekende brief aan de andere partij. Reeds door de Verkoper uitgevoerde diensten worden niettemin proportioneel aan de Klant gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de illegale of nietige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.

13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwisting en bij gebreke van een minnelijk akkoord, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de Verkoper.