Bijgewerkt op 14 september 2022

1. Onderdelen en doel

Clean Service SA (hierna “ Clean Service ” of de “ Verwerkingsverantwoordelijke ”)
Termondestraat 184, 1083 Ganshoren
BCE / BTW: BE 0454.305.735
Register van rechtspersonen: Brussel
E-mail: info@cleanservicesa.eu
Telefoon: 02 463 23 23
Clean Service stelt dit privacybeleid vast, met als doel gebruikers van de website die wordt gehost op het volgende adres: www.cleanservicesa.eu (hierna de “Site”) op transparante wijze te informeren over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Schone dienst.
De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze mee interageert.
Als zodanig bepaalt Clean Service alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van Gebruikers. Clean Service verbindt zich ertoe daartoe alle nodige maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna – hierna ‘de Wet ") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van de gegevens van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "Regelgeving").
Clean Service is vrij in de keuze van elke natuurlijke of rechtspersoon die op haar verzoek en voor haar rekening de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt Clean Service zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van de Wet en de Regelgeving.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Gebruik van de site door gebruikers kan resulteren in de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Clean Service, in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners handelend in naam en voor rekening van Clean Service, zal voldoen aan de Wet- en Regelgeving.
Persoonsgegevens worden door Clean Service, in overeenstemming met de hieronder genoemde doeleinden, verwerkt via: Een geautomatiseerde procedure.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn deze als volgt:
1. Het goed functioneren van de dienst(en).
2. Verbetering van de klantervaring.
3. Economische functie.

4. Persoonsgegevens die waarschijnlijk worden verwerkt

De Gebruiker gaat er tijdens het bezoek en gebruik van de Site mee akkoord dat Clean Service, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
- identificatiegegevens (IP-adres);
- verbindingsgegevens (logs);
- navigatiegegevens,
- taal die door de internetgebruiker wordt gebruikt (en niet zijn moedertaal);
- identiteit en identificatie (achternaam, voornaam, geboortedatum, gebruikers-ID, sessie-ID);
- contactgegevens (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, vooral wanneer deze worden verzameld om het profiel van de internetgebruiker vast te stellen of om te voorkomen dat deze informatie opnieuw op een andere website wordt ingevoerd);
- geolocatiegegevens (in bepaalde gevallen).

5. Toestemming

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker op vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarbij de Gebruiker het vakje heeft aangevinkt waarin het Privacybeleid als hyperlink wordt aangeboden. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Clean Service. Elk contract tussen Clean Service en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevensbeheerder, in overeenstemming met de voorwaarden en principes opgenomen in dit Privacybeleid, zijn persoonlijke gegevens verwerkt en verzamelt die hij communiceert op de Site of tijdens de diensten aangeboden door Clean Service, voor de hierboven aangegeven doeleinden.
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van eerder gegeven toestemming.

6. Duur van bewaring van persoonlijke gegevens van gebruikers

In overeenstemming met artikel 13 §2 van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt mogelijk te maken.
Deze duur bedraagt ​​in alle gevallen korter dan: 13 maanden

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan medewerkers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Clean Service die adequate gegevensbeveiligingsgaranties bieden en die met Clean Service samenwerken bij de marketing van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het directe gezag van Clean Service en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn bekendgemaakt de inhoud van dit privacybeleid. Clean Service zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier zullen verwerken.
In het geval dat de gegevens aan derden worden bekendgemaakt voor direct marketing- of prospectiedoeleinden, wordt de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gebracht, zodat hij zijn toestemming voor het gebruik van deze persoonsgegevens kan uiten.

8. Gebruikersrechten

De Gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@cleanservicesa.eu, of een brief per post te sturen, met een kopie van zijn identiteitskaart naar het volgende adres: rue de termonde 184, 1083 Ganshoren.
heeft. Recht op toegang Conform artikel 15 van het Reglement garandeert Clean Service het recht van toegang van de Gebruiker tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft recht op toegang tot genoemde persoonsgegevens en tot de volgende informatie:
 • de doeleinden van de verwerking;
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden doorgegeven, met name ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties;
 • waar mogelijk, de geplande bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gehanteerd om deze termijn te bepalen;
 • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4 van de Verordening, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals de betekenis en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.
De Verwerkingsverantwoordelijke kan de betaling eisen van een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten voor eventuele extra kopieën die door de Gebruiker worden aangevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient (bijvoorbeeld via het e-mailadres), worden de gegevens verstrekt in de gebruikelijke elektronische vorm, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
Een kopie van hun gegevens wordt uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker meegedeeld.
B. Recht op rectificatie
Clean Service garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.
Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens op elk moment worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt vanuit zijn (gebruikers)account eerst zelf de benodigde wijzigingen aan, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden doorgevoerd, in welk geval de aanvraag kan worden gedaan aan Clean Service.
In overeenstemming met artikel 19 van de Verordening brengt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.
versus Recht op verwijdering
De Gebruiker heeft het recht om zo snel mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen opgesomd in artikel 17 van het Reglement.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te wissen op grond van de vorige paragraaf, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en implementatiekosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die dergelijke gegevens verwerken te informeren persoonsgegevens waarvan de betrokkene door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om eventuele links naar of kopieën van dergelijke persoonsgegevens of reproductie daarvan te verwijderen.
De voorgaande twee leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:
 • op de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of door het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of verband te houden met de uitoefening van het openbaar gezag dat aan hem is toevertrouwd de controller;
 • voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
In overeenstemming met artikel 19 van de Verordening brengt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.
D. Recht op beperking van de verwerking
De Gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 19 van het Reglement.
In overeenstemming met artikel 19 van de Verordening brengt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.
e. Recht op gegevensportabiliteit
In overeenstemming met artikel 20 van het Reglement hebben Gebruikers het recht om van Clean Service persoonsgegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder zonder dat Clean Service dit belemmert in de gevallen waarin de Verordening voorziet.
Wanneer de Gebruiker zijn of haar recht op gegevensportabiliteit uitoefent overeenkomstig de voorgaande paragraaf, heeft hij of zij het recht om te verkrijgen dat persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden overgedragen, indien technisch mogelijk.
De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht op verwijdering. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een missie van openbaar belang of die verband houden met de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is toevertrouwd.
Het recht op dataportabiliteit maakt geen inbreuk op de rechten en vrijheden van derden.
F. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens uitgevoerd door Clean Service. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening zal Clean Service niet langer persoonsgegevens verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische rechten.
Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die hem of haar betreffen voor dergelijke prospectiedoeleinden, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke prospectie.
Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.
G. Recht om te klagen
De Gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Clean Service bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie vindt u op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.
Een klacht indienen kan op de volgende adressen:
Autoriteit voor gegevensbescherming
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Zo een. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Koekjes

De site maakt gebruik van cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Dit helpt gebruikers een betere browse-ervaring te bieden en de site en de inhoud ervan te verbeteren. De doeleinden en voorwaarden van cookies vindt u in dit artikel.
heeft. Algemene principes
Een “Cookie” is een bestand dat bij het raadplegen van de Website tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst, met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.
Cookies kunnen ook worden geplaatst door derde partijen waarmee Clean Service samenwerkt.
Sommige van de cookies die Clean Service gebruikt zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere helpen de Gebruikerservaring te verbeteren.
De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser te configureren.
Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.
B. Type cookies en nagestreefde doeleinden
Er worden door Clean Service op de Site verschillende soorten cookies gebruikt:
Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;
Statistische cookies en cookies voor publieksmeting: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag weergeven, zijn ze een effectieve manier om het browsen van de Gebruiker te verbeteren, door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die hem waarschijnlijk zullen interesseren. Ze stellen Clean Service ook in staat mogelijke bugs op de Website te identificeren en te corrigeren.
Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde gemaakte keuzes te onthouden (bijvoorbeeld gebruikersnaam of taal);
Trackingcookies: Clean Service maakt gebruik van trackingcookies via Google Analytics om de gebruikersinteractie met de inhoud van de site te meten en anonieme statistieken te produceren. Met deze statistieken kan Clean Service de Website verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/
versus Bewaartermijn voor cookies
Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen, evenals hun bewaartermijn, zijn als volgt:
Voor een periode van maximaal 13 maanden.
D. Cookiebeheer
Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Dankzij de browserprogrammering kan de Gebruiker ook een melding of notificatie ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo beslissen dit te accepteren of te weigeren.
Als de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Bepaalde delen van de Website zijn daardoor mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.
Indien de Gebruiker bepaalde cookies wil beheren en/of verwijderen, kan hij of zij dit doen via de volgende link(s):
Voor gebruikers met een browser:
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activate-deactivate-cookies-preferences Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics-cookies toe te staan, wordt hij verzocht zijn browser hiervoor te configureren op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Beperking van aansprakelijkheid van de gegevensbeheerder

De Website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met Clean Service. De inhoud van deze sites en het voldoen aan de Wet- en Regelgeving valt niet onder de verantwoordelijkheid van Clean Service.
De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de website openbaar te maken. Clean Service adviseert degenen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste om een ​​verantwoord en veilig gebruik van internet te bevorderen. De verwerkingsverantwoordelijke kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders, of voor onjuiste gegevens – in het bijzonder met betrekking tot de ‘leeftijd’ die door minderjarigen zijn ingevoerd. . In geen geval zullen persoonlijke gegevens door de Gegevensbeheerder worden verwerkt als de Gebruiker aangeeft dat hij of zij jonger is dan 16 jaar.
Clean Service is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonsgegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

11. Beveiliging

De Verwerkingsverantwoordelijke implementeert organisatorische en technische maatregelen om een ​​beveiligingsniveau te garanderen dat past bij de verwerking en verzameling van gegevens. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met betrekking tot de aard, context en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
De Gegevensbeheerder maakt gebruik van standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij het overbrengen of verzamelen van gegevens op de Site.

12. Wijziging van het privacybeleid

Clean Service behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ter zake. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen. Een dergelijke wijziging zal op de Site worden weergegeven of per e-mail worden verzonden voor tegenstelbaarheidsdoeleinden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de hoofdzetel van Clean Service.

14. Contactpersoon

Voor vragen of klachten met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de gegevensbeheerder via het volgende adres: info@cleanservicesa.eu